دستگاه فن سازه مژه
6 – دستگاه فن سازه مژه
  • کارفرما

    آقای استواری

  • زمان اجرا

روند ایده پردازی و فرم پردازی در طراحی محصول آرایشی بر مبنای الهام از فرم های نرم، پویا و با کاراکتر زنانه شکل گرفته است.

اصول ما در طراحی صنعتی، بر این است که با المان های اصلی تجسمی، هدف را به مخاطب و کاربر هدف منتقل کنیم.

ویژگی ها و صفات کاراکتری که برای طراحی دستگاه فن سازه مژه ساختیم عبارت است از :

کاراکتری زنانه با توجه به ترکیب رنگی مخصوص

شمای کلی فرم القا کننده محصول زنانه

صفات آن : مهربان، زنانگی، صلابت، لطافت میباشد.

ما شما را به سمت موفقیت در ساخت و تولید هدایت میکنیم.