مقالات طراحی صنعتی و طراحی محصول

Section Title

1- فوتوریسم در طراحی محصول

بررسی سبک فوتوریسم در طراحی محصول مدرن   فوتوریسم در طراحی محصول در گذشته و زمان شکل گیری یک جنبش هنری ایتالیایی در اوایل قرن بیستم بود که هدف آن به تصویر کشیدن پویایی و انرژی دنیای مدرن در هنر...